A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Березнівська міська рада
Рівненського району, Рівненської області

Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в Березнівській міській раді

Дата: 11.01.2021 16:08
Кількість переглядів: 150

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Березнівського

міського голови

_______________ №_________

 

 

Порядок проведення

іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в Березнівській міській раді

 

1. Загальні положення

 

1.1. Цей порядок визначає правові та організаційні засади проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в Березнівській міській раді, як одного з етапів конкурсу, що проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 169.

1.2. Мета проведення іспиту – об’єктивна оцінка знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб Березнівської міської ради.

1.3. Іспит проводиться конкурсною комісією Березнівської міської ради.

1.4. Іспит проходять кандидати на заміщення вакантних посад, документи яких відповідають установленим вимогам щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, передбаченими для кандидатів на посади посадових осіб міської ради.

Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням конкурсної комісії до іспиту не допускаються, про що їм повідомляється кадровою службою з відповідним обґрунтуванням.

Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин, він не допускається до іспиту, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

Кандидати, які надали недостовірні відомості, до участі в конкурсі не допускаються.

1.5. Об’єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів тощо) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки.

1.6. Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень вакантних посад.

1.7. Перелік питань на перевірку знання Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень вакантних посад (далі - Перелік) наведений у додатку 1 до цього Порядку.

1.8. Переліки питань надаються для ознайомлення всім учасникам конкурсу при поданні документів для участі в конкурсі та розміщується на вебсайті міської ради.

1.9. Екзаменаційні білети формуються за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку, та затверджуються головою конкурсної комісії. До кожного білета включається по одному питанню на перевірку знання Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції» та одне питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень за вакантною посадою – всього 5 питань.

1.10. Кількість білетів повинна бути не менше 15.

1.11. Процедура іспиту складається з трьох етапів:

1) організаційна підготовка до іспиту;

2) складання іспиту;

3) оцінювання та підбиття підсумків іспиту.

1.12. Кадрова служба за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

2. Організаційна підготовка до іспиту

 

2.1. Організаційна підготовка до іспиту проводиться в день проведення іспиту з усіма кандидатами на заміщення вакантних посад.

2.2. Секретар конкурсної комісії інформує про тривалість та процедуру складання іспиту.

2.3. До початку іспиту секретар конкурсної комісії відповідає на запитання кандидатів щодо процедури іспиту. Інформація секретаря про умови складання іспиту має бути достатньою для кандидатів. Він повинен упевнитись, що всі кандидати зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних питань вони мають бути розв’язані головою конкурсної комісії.


3. Складання іспиту

 

3.1. Під час підготовки відповідей на запитання екзаменаційного білета мають бути присутніми не менше трьох членів конкурсної комісії.

3.2. Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї вакантної посади. У разі невеликої кількості кандидатів та за наявності відповідних умов, передбачених пунктом 3.3 цього Порядку, іспит може проводитися одночасно на заміщення декількох вакантних посад.

3.3. Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення.

3.4. Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату за його вибором і відкриваються у присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту.

3.5. Іспит складається державною мовою.

3.6. При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркуші із штампом міської ради. Перед відповіддю обов’язково вказуються прізвище, ім’я та по батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті.

Після підготовки відповідей на аркуші проставляються підпис кандидата та дата складання іспиту.

3.7. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити не більше 60 хвилин.

 

4. Оцінювання та підбиття підсумків іспиту

 

4.1.Для оцінки знань кандидатів використовується п’ятибальна система.

П’ять балів виставляються кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції України, Законів України  «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про  запобігання  корупції» та успішно справилися із запитаннями на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень за вакантною посадою посадової особи міської ради.

Чотири бали виставляються кандидатам, які виявили повні знання Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про  запобігання  корупції» і достатньо володіють знаннями законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень за вакантною посадою посадової особи міської ради.

Три бали виставляються кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.

Два бали виставляються кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно – правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.

Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.

4.2. По закінченні часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання. Оцінка проводиться всіма членами комісії. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата.

4.3. Підбиття підсумків здійснюється шляхом додавання балів на кожне питання і занесення загальної суми балів в екзаменаційну відомість, форма якої наведена в додатку 3 до цього Порядку. З результатами іспиту кандидат ознайомлюється під підпис.

4.4 Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у кадровій службі міської ради.

4.5. Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою від 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважається такими, що успішно склали іспит.

4.6. Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.

4.7. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

4.8. Результати іспиту можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.

 

 

 

Секретар міської ради                                                                Анастасія ВЛАСЮК

 

Додаток 1 до Порядку

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
на перевірку знання Конституції України,
Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції» та знання законодавства України з урахуванням специфіки функціональних повноважень за вакантними посадами

 

І. Питання на перевірку знання Конституції України

 

1. Основні розділи Конституції України.
2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).
3. Форма правління в Україні (стаття 5).
4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).
5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).
6. Об'єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).
7. Найважливіші функції держави (стаття 17).
8. Державні символи України (стаття 20).
9. Конституційне право на працю (стаття 43) та освіту (стаття 53) .
10. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).
11. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).
12. Обов'язки громадянина України (статті 65-68).
13. Право громадянина України на вибори (стаття 70).
14. Державний бюджет України (стаття 96).
15. Порядок обрання Президента України (стаття 103).

 

II. Питання на перевірку знання Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”

 

1. Поняття, основні принципи місцевого самоврядування за Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" (статті 2, 4, 5).
2. Реалізація громадянами України права на участь у місцевому самоврядуванні (статті 3, 7, 8, 9,13).
3. Система місцевого самоврядування (статті 5, 6, 10, 11, 12, 14).
4. Форми добровільного об'єднання органів місцевого самоврядування
(стаття 15).
5. Організаційно - правова, матеріальна і фінансова основи місцевого
самоврядування (статті 16, 60).
6. Законодавство України про місцеве самоврядування та державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 24).
7. Повноваження сільських, селищних рад (статті 25, 26).
8. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у сфері соціально - економічного і культурного розвитку, планування та обліку (стаття 27).
9. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад в галузі бюджету, фінансів і цін (стаття 28).
10. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад щодо управління комунальною власністю та в галузі житлово-комунального господарства, побутового торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку (статті 29, 30).
11. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у галузі будівництва (стаття 31).
12. Повноваження виконавчих органів у сфері освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту (стаття 32).
13. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у галузі регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища (стаття 33).
14. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у сфері соціального захисту населення (стаття 34).
15. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у галузі зовнішньоекономічної діяльності, оборонної роботи щодо вирішення питань адміністративно - територіального устрою (статті 35, 36, 37).
 

ІІI. Питання на перевірку знання Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”

 

1. Поняття служби та посади в органах місцевого самоврядування, посадової особи місцевого самоврядування за Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування” (статті 1, 2, 3).
2. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (стаття 4).
3. Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5).
4.  Правове регулювання статусу посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 7).
5. Основні обов'язки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 8).
6. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9).
7. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 10).
8. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 11).
9. Обмеження, пов'язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби (стаття 12).
10. Класифікація посад та рангів посадових осіб в органах місцевого самоврядування (статті 14, 15).
11. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (стаття 16).
12. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 17).
13.  Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (стаття 20).
14.  Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування (стаття 23).
15. Відповідальність посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 24).

 

IV. Питання на перевірку знання Закону України “Про запобігання корупції”

 

1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (стаття 1).
2. Суб'єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 3).
3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 4, 5).
4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 11).
5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 12).
6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 14).
7.  Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті 22, 23).
8. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 25, 27).
9. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).
10. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29).
11.  Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).
12. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).
13. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації (статті 49,50).
14. Моніторинг способу життя суб'єктів декларування (стаття 51).
15. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54).

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень за вакантною посадою
головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту Березнівської міської ради

 

1. Види та форми здобуття освіти.

2. Порядок призначення керівника закладу загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти.

3. Визначення поняття спеціалізова освіта.

4. Організація інклюзивного навчання у закладах освіти.

5. Права і обов’язки засновника закладу освіти.

6. Права і обов’язки керівника закладу освіти.

7. Громадське самоврядування в закладі освіти.

8. Наглядова (піклувальна) рада закладу освіти.

9. Особливості відносин між закладами освіти та політичними партіями (об’єднаннями) і релігійними організаціями.

10. Стандарти освіти.

11. Освітня програма.

12. Національне агентство кваліфікацій.

13. Професійні стандарти.

14. Порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

15. Типові ознаки булінгу (цькування).

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень за вакантною посадою
головний спеціаліст відділу з питань соціально-економічного розвитку територій Березнівської міської ради

 

1. Порядок підготовки проєкту програми соціально-економічного розвитку територіальної громади.

2. Порядок подання програми соціально-економічного розвитку на затвердження місцевої ради, організації її виконання; подання раді звітів про хід і результати виконання програми.

3. Порядок розгляду планів використання природних ресурсів місцевого значення на відповідній території, пропозицій щодо розміщення, спеціалізації та розвитку підприємств і організацій незалежно від форм власності.

4. Державна регуляторна політика у сфері господарської діяльності.

5. Визначення поняття регуляторний акт.

6. Порядок прийняття регуляторного акта.

7. Порядок відстеження результативності регуляторного акта.

8. Заходи розвитку малого та середнього підприємництва.

9. Порядок створення і забезпечення функціонування спеціальних економічних зон, запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку.

10. Визначення поняття фермерських і особистих селянських господарств.

11. Повноважень щодо управління об’єктами спільної власності територіальної громади.

12. Порядок відчуження, передачу під заставу, концесію об’єктів та майна, що належить до спільної власності територіальної громади.

13. Порядок передачі в оренду комунального майна.

14. Порядок призначення керівників комунальних підприємст, засновником яких є місцева рада.

15. Установчі документи комунальних підприємст, засновником яких є місцева рада.

 

 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень за вакантною посадою
адміністратор Центру надання адміністративних послуг Березнівської міської ради

 

1. Порядок надання адміністративних послуг.

2. Строки надання адміністративних послуг.

3. Основні завдання адміністратора.

4. Права, які має адміністратор.

5. Відповідальні за порушення вимог законодавства у сфері надання адміністративних послуг.

6. Реєстрація місця проживання новонародженої дитини.

7. Реєстрація та зняття з реєстрації місця проживання дитини до 14 років.

8. Які документи подає до органу реєстрації особа або її представник для реєстрації місця проживання.

9. Підстави для призначення зняття з реєстрації місця проживання особи.

10. Перелік документів, що подає особа разом із заявою для здійснення зняття з реєстрації місця поживання.

11. Реєстрація місця перебування.

12. Підстави для відмови в реєстрації/знятті з реєстрації місця проживання.

13. Скасування реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування особи.

14. Накладання адміністративного стягнення на особу, яка надала недійсний паспорт громадянина України.

15. Накладання адміністративного стягнення за умисне зіпсування паспорта чи недбале зберігання паспорта, що спричинило його втрату.

 

Додаток 2 до Порядку

 

Березнівська міська рада

Рівненського району Рівненської області

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова конкурсної комісії

_______________________

 

"___" _________ 20__ року

 

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ

 

для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних

посад в Березнівській міській раді

 

1. Питання для перевірки знання Конституції України.

 

2. Питання для перевірки знання Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

 

3. Питання для перевірки знання Закону України «Про запобігання корупції».


 

4. Питання для перевірки знання Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

5. Питання для перевірки знань відповідного професійного спрямування.

 

Додаток 3 до Порядку

 

Екзаменаційна відомість

проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантної посади

в Березнівській міській раді

 

від "_____" ______________20____р.

 

 

Прізвище, ім'я, по батькові

Посада, на яку претендує кандидат

Категорія посади, на яку претендує кандидат

Номер білета

Загальна сума балів

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова комісії _________________ ________________________

(підпис) (П.І.Б.)

Члени комісії: _________________ ________________________

(підпис) (П.І.Б.)

_________________ ________________________

(підпис) (П.І.Б.)

_________________ ________________________

(підпис) (П.І.Б.)

_________________ ________________________

(підпис) (П.І.Б.)

Секретар комісії _________________ ________________________

(підпис) (П.І.Б.)

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора