A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Березнівська міська рада
Рівненського району, Рівненської області

Про умови проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в Березнівській міській раді

Дата: 20.01.2021 15:38
Кількість переглядів: 187

 

Про умови проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в Березнівській міській раді

 

 

Відповідно до пункту 6 Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців», пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби»:

 

1. Затвердити умови проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в Березнівській міській раді, що додаються.

 

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на начальника управління з питань юридичного забезпечення, діловодства та кадрової роботи Березнівської міської ради Марію КУКТУ.

 

 

 

Міський голова                                                                              Руслан ПИЛИПЧУК

 

 

 

УМОВИ

проведення конкурсу на заміщення вакантних посад

посадових осіб місцевого самоврядування

в Березнівській міській раді


 

1. Конкурс на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в Березнівській міській раді (далі - конкурс) проводиться згідно з Порядком проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169.

2. Конкурс проводиться відповідно до чинного законодавства на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в Березнівській міській раді, на які поширюється дія Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування", крім випадків, коли законами України встановлено інший порядок заміщення таких посад.

3. Для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб в Березнівській міській раді утворюється конкурсна комісія, склад якої затверджується розпорядженням Березнівського міського голови.

Очолює конкурсну комісію перший заступник міського голови. До складу конкурсної комісії входять представники кадрової та юридичної служб, а також окремих структурних підрозділів Березнівської міської ради.

4. Переведення на рівнозначну або нижчу посаду в Березнівській міській раді, а також просування по службі посадових осіб Березнівської міської ради, що зараховані до кадрового резерву чи успішно пройшли стажування в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, може здійснюватися в установленому порядку без конкурсного відбору.

5. Конкурс проводиться за такими етапами:

публікація оголошення про проведення конкурсу в пресі;

прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність установленим кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади;

проведення іспиту та відбір кандидатів.

6. Рішення про проведення конкурсу приймається Березнівським міським головою за наявності вакантної посади.

Про оголошення конкурсу Березнівський міський голова видає розпорядження. Оголошення про проведення конкурсу публікується в пресі та доводиться до відома посадових осіб Березнівської міської ради.

7. У разі прийняття Березнівським міським головою рішення про призначення осіб згідно з пунктом 4 цих умов конкурс не оголошується.

8. До участі в конкурсі не допускаються особи, які:

визнані в установленому порядку недієздатними;

мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади посадової особи місцевого самоврядування;

у разі прийняття на службу в орган місцевого самоврядування будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі близьким особам;

позбавлені права займати відповідні посади в установленому чинним законодавством України порядку на визначений термін;

в інших випадках, установлених чинним законодавством України.

9. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:

заяву на ім'я голови конкурсної комісії про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими чинним законодавством України обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби в органах місцевого самоврядування;

заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками;

дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

копію документа, який посвідчує особу;

копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, до подання документів конкурсній комісії подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції», шляхом заповнення на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Особи, які працюють в Березнівській міській раді і бажають взяти участь у конкурсі, зазначених вище документів до заяви не додають.

10. Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

11. Особи, які дотрималися всіх умов, необхідних для участі в конкурсі, є кандидатами на заміщення вакантної посади посадової особи Березнівської міської ради (далі - кандидати).

12. Сектор кадрової роботи управління з питань юридичного забезпечення, діловодства та кадрової роботи Березнівської міської ради перевіряє подані кандидатами документи на відповідність їх установленим вимогам щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, передбаченим для кандидатів на посаду посадової особи місцевого самоврядування.

13. Особи, документи яких не відповідають установленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до конкурсу не допускаються, про що їм повідомляється сектором кадрової роботи управління з питань юридичного забезпечення, діловодства та кадрової роботи Березнівської міської ради з відповідним обґрунтуванням.

Якщо кандидат наполягає на участі в конкурсі за даних обставин, він допускається до конкурсу, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

14. Подані документи і матеріали конкурсної комісії зберігаються у секторі кадрової роботи управління з питань юридичного забезпечення, діловодства та кадрової роботи Березнівської міської ради.

15. Іспит проводиться конкурсною комісією Березнівської міської ради з метою об'єктивної оцінки знань і здібностей кандидатів на посаду посадової особи місцевого самоврядування згідно з порядком проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в Березнівській міській раді.

16. Сектор кадрової роботи управління з питань юридичного забезпечення, діловодства та кадрової роботи Березнівської міської ради за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту, але не раніше ніж через 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу, та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

17. Під час іспиту перевіряються знання Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції» та законодавства на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень за вакантною посадою посадової особи Березнівської міської ради.

18. Кандидати, які не склали іспиту, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

19. Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит, на своєму засіданні здійснює відбір осіб для зайняття вакантних посад посадових осіб Березнівської міської ради.

20. Інші кандидати, які успішно склали іспит, але не були відібрані для призначення на посади, у разі їх згоди, за рішенням конкурсної комісії можуть бути рекомендовані для зарахування до кадрового резерву і протягом року за рішенням Березнівського міського голови можуть бути призначені на вакантну рівнозначну або нижчу посаду без повторного конкурсу.

Для зарахування до кадрового резерву кандидатів, які успішно склали іспит, але не були відібрані для призначення на посади, до списку затвердженого кадрового резерву Березнівської міської ради протягом року вносяться зміни в установленому порядку.

Якщо за результатами конкурсу не відібрано жодного з кандидатів для призначення на посаду, конкурсна комісія не може рекомендувати цих кандидатів для зарахування до кадрового резерву.

21. Якщо жоден з кандидатів не рекомендований конкурсною комісією для зайняття вакантної посади посадової особи Березнівської міської ради, оголошується повторний конкурс.

22. Засідання конкурсної комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше ніж 2/3 її складу.

23. Рішення конкурсної комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

У рішенні конкурсної комісії, що подається Березнівському міському голові, обов'язково зазначаються пропозиції щодо призначення конкретного кандидата на вакантну посаду посадової особи Березнівської міської ради та визначаються кандидатури для зарахування до кадрового резерву.

24. Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії і подається Березнівському міському голові не пізніше ніж через два дні після голосування. Кожний член конкурсної комісії може висловити свою окрему думку, яка заноситься секретарем до протоколу.

25. Конкурсна комісія повідомляє кандидатів про результати конкурсу одразу після засідання конкурсної комісії або протягом трьох днів після його завершення.

26. Рішення про призначення на посаду посадової особи Березнівської міської ради та зарахування до кадрового резерву приймає Березнівський міський голова на підставі пропозиції конкурсної комісії протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією.

27. Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене Березнівському міському голові протягом трьох днів після ознайомлення з цим рішенням.

28. Рішення Березнівського міського голови може бути оскаржене у порядку, визначеному чинним законодавством України.

 

 

Начальник управління з питань юридичного забезпечення, діловодства та кадрової роботи міської ради

 

 

 

Марія КУКТА


 

                                                                                         


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора