Березнівська міська рада
Рівненського району, Рівненської області

ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирних будинків на території  Березнівської міської ради

Дата: 22.02.2024 12:30
Кількість переглядів: 260

Фото без опису

 

З метою реалізації державної політики у сфері реформування житлово-комунального господарства, відповідно до законів України «Про житлово-комунальні послуги», «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 13.06.2016 № 150 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 24.06.2016 № 893/29023, виконавчий комітет Березнівської міської ради Рівненського району Рівненської області повідомляє про проведення в місті Березне конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку, в якому не створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, співвласники якого не прийняли рішення щодо форми управління багатоквартирним будинком (далі – Конкурс).

Конкурс буде проведено відповідно до вимог конкурсної документації, розробленої згідно наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 13.06.2016 № 150 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 24.06.2016 № 893/29023, рішення виконавчого комітету Березнівської міської ради від 06.08.2020 № 88 «Про затвердження Положення про конкурсну комісію з призначення управителя багатоквартирних будинків на території Березнівської міської ради».

Конкурс є прозорим, відкритим та публічним на всіх етапах його проведення.

Організатор конкурсу

Виконавчий комітет Березнівської міської ради Рівненського району Рівненської області (далі — Березнівська міська рада).

Місцезнаходження  організатора  конкурсу

Адреса: Рівненська область, Рівненський район м. Березне, вул. Київська, 6, 34600.

 

Посадові  особи  організатора  конкурсу,  уповноважені  здійснювати  зв’язок  з учасниками  (прізвище,  ім'я,  по  батькові,  посада,  адреса,  номер  телефону  та електронна  адреса)

 

   ТАРАСЮК Василь Васильович – заступник міського голови з питань діяльності виконавчого комітету.

Адреса: Рівненська область, Рівненський район, м. Березне, вул. Київська, 6 каб. № 5;

Контактні телефони: (03653) 5-50-18,

Електрона адреса: bermrada@gmail.com

Підстава для проведення конкурсу

Рішення виконавчого комітету Рівненської міської ради від 13.02.2024 № 44 «Про проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирних будинків на території Березнівської міської ради Рівненського району Рівненської області».

Інформація про конкурс

Об’єктом конкурсу є група багатоквартирних будинків (додаток 1) зазначених у конкурсній документації, щодо яких оголошено конкурс з призначення управителя.

Критерії оцінки конкурсних пропозицій

Для участі у конкурсі учасник повинен надати документи, що підтверджують його відповідність наступним критеріям:

 • ціна послуги, що включає відповідно до статті 10  Закону України «Про житлово-комунальні послуги» витрати на утримання багатоквартирного будинку, прибудинкової території, поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку, винагороду управителю з розрахунку на 1 кв.м. загальної площі багатоквартирного будинку –  до 35 балів.
 • рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою – до 15 балів.
 • наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців) – до 15 балів.
 • фінансова спроможність учасника конкурсу – до 15 балів.
 • наявність  досвіду  роботи  з  надання  послуг  у  сфері  житлово-комунального господарства – до 20 балів.

         Разом – до 100 балів.

За поданні інші, крім передбачених конкурсною документацією, документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо), можуть додатково нараховуватися до 5 балів.

Оцінювання конкурсних пропозицій за критерієм «ціна послуги» здійснюється шляхом додавання балів, визначених окремо за кожним багатоквартирним будинком. При цьому максимальна кількість балів під час оцінювання за кожним будинком не повинна перевищувати  35 балів.

Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання.

         Участь у конкурсі з призначення управителя багатоквартирного будинку можуть приймати фізичні особи-підприємці, юридичні особи незалежно від форми власності на паритетних умовах.

         Для участі у конкурсі учасники конкурсу подають організатору конкурсу:

         1. Заяву, у якій зазначають:

 • фізичні особи-підприємці – прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);
 • юридичні особи – повне найменування, код за ЄДРПОУ, юридична адреса. 

До заяви додаються:

 • належним чином завірені документи, які підтверджують наявність у штаті щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)», або   документи,  що  підтверджують наявність у штаті за трудовим договором щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)»;
 • копія кваліфікаційного сертифікату про проходження професійної атестації на відповідність вищевказаним кваліфікаційним вимогам;
 • документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника щодо підпису документів конкурсної пропозиції.

      2. Конкурсну пропозицію, яка має містити оригінали та (або) засвідчені в установленому законодавством порядку копії таких документів:

а.) Обгрунтована цінова пропозиція, що включає в себе витрати на утримання багатоквартирного будинку, прибудинкової території, поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку (кошторис),  винагороду  управителю  з  розрахунку  на 1  м.кв.  загальної площі багатоквартирного будинку.

б.) Для підтвердження рівня забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною  базою  надається  довідка  в  довільній формі:                                             

 • про наявність матеріально-технічної бази в межах населених пунктів, що знаходяться на території Березнівської міської ради Рівненського району Рівненської  області  із зазначенням місцезнаходження;          
 • про наявність обладнання з переліком основних засобів, рік випуску;               

в.) Надається довідка у довільній формі, що містить інформацію про наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації, з зазначенням досвіду роботи у даній сфері (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців);  

г.) Належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері управління (обслуговування та утримання будинків та прибудинкових територій), в тому числі, відомості про досвід роботи (власний та/або засновників) у сфері надання житлово-комунальних послуг з визначенням кількості років, місяців досвіду роботи та з обов’язковим наданням копій підтверджуючих документів (договорів, рішень тощо).                              

д.) Для підтвердження фінансової спроможності учасником надається:          

 • фінансова звітність (баланс та звіт про фінансові результати форма №2) суб'єкта господарювання (учасника конкурсу) за останній звітній період (копії фінансової звітності подаються за той звітний період, за який на момент подання пропозиції були вже подані у відповідний орган);       
 • довідка відповідних органів державної податкової служби про відсутність (наявність) заборгованості у суб'єкта господарювання (учасника конкурсу) з податків та обов’язкових платежів до бюджету, дійсна на час подання пропозицій;      
 • довідка в довільній формі про доходи і витрати суб’єкта господарювання (учасника конкурсу) на час подання конкурсної пропозиції.                                   

е.) Документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника щодо підпису документів конкурсної пропозиції.              

є.) Лист-згода на обробку персональних даних.                                              

Під час проведення конкурсу усі документи, що готуються організатором конкурсу, викладаються українською мовою. Конкурсна пропозиція складається українською мовою.

У разі надання учасником будь-яких документів  складених іноземною мовою, конкурсна пропозиція учасника повинна містити їх переклад українською мовою. 

Конкурсна пропозиція запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника (за наявності). У разі відсутності печатки скріплюється підписами учасника конкурсу.                                   

Усі аркуші конкурсної пропозиції учасника конкурсу мають бути прошиті та пронумеровані.

Усі сторінки, на яких міститься інформація, мають містити прізвище, ініціали та підпис уповноваженої посадової особи учасника конкурсу, а також відбитки печатки (за наявності) із зазначенням кількості сторінок.         

Повноваження щодо підпису документів конкурсної пропозиції учасника конкурсу підтверджується одним із наступних документів: випискою з протоколу засновників, копією наказу про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів, та засвідчений відповідно до законодавства.         

Конкурсна пропозиція повинна мати пронумерований реєстр наданих документів.                                                                                                                

Учасник конкурсу має право подати лише одну конкурсну пропозицію стосовно одного об’єкта конкурсу.                                                                               

Усі копії документів мають бути засвідчені належним чином, а саме повинно бути зазначено:                                                                                      

 • позначка про засвідчення копії документа складена зі слів «Згідно з оригіналом», «Копія вірна», «Відповідає оригіналу»;      
 •  особистий підпис особи, яка засвідчує копію;                                              
 • відбиток печатки.                                                                                   

Примітка:                                                                                                

 • розрахунок ціни учасник конкурсу подає у складі конкурсної пропозиції на кожний багатоквартирний будинок, що входить до об’єкта конкурсу, окремо;
 • учасники конкурсу мають право, крім передбачених конкурсною документацією   подавати  у  складі  конкурсної  пропозиції   також   інші документи,  що  підтверджують  досвід роботи з надання послуг  у  сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо);
 • у разі неможливості надання будь-якого з документів, учасник має право надати у складі конкурсної пропозиції письмові пояснення з цього приводу;
 • за достовірність та правдивість наданих документів конкурсної пропозиції несе відповідальність учасник конкурсу.

Дата огляду об'єктів конкурсу та доступу до них

         Доступ до Об’єктів конкурсу буде проводитись:

 з  11.03.2024  по  15.03.2024  з 09:00 до 16:00 години.

 

Учасники конкурсу, що бажають взяти участь у огляді об’єктів конкурсу, повідомляють про це секретаря конкурсної комісії не пізніше ніж за три дні до огляду.

Загальний обсяг заборгованості співвласників за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій станом на 01.02.2024 становить 241619,57 грн.

Невиконанні зобов'язання щодо проведення перерахунку розміру плати за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у разі перерви в їх наданні, ненадання або надання не в повному обсязі  відсутні.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь